Impressum - copyrihgt - indicaziukns giuridicas

Impressum

Copyright ed editur

Movimento
Via Nouva 1
CH-7503 Samedan
Tel. +41 81 851 12 12
info@movimento.ch
http://www.movimento.ch/

Concept, design e programmaziun

SPOT Werbung AG
Via Brattas 2
CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 30 80
info@spotwerbung.ch
www.spotwerbung.ch

Indicaziuns giuridicas

Indicaziuns giuridicas

Tuot las indicaziuns (specialmaing predschs, reservaziuns, calculaziuns online) sun sainza garanzia. Nus nu pudain garantir cha quistas datas sun adüna cumplettamaing actualas. La Società MOVIMENTO nu surpiglia neir ingüna respunsabiltà per prestaziuns falladas da l'internet, dons chaschunats da terzs, datas importadas da tuot gener (virus, verms, trojans), sco neir per links dad üna sün ün'otra pagina da l'internet. Nus nu vain ingüna controlla davart il cuntgnü e la fuorma da paginas d'internet estras.

Nus nu pudain garantir cha la hard- e software funcziunan sainza fals. Nus Til/Tilla lessan far attent cha quista pagina po cuntegner inexactezzas tecnicas o fals tipografics. Nus reservain il dret da müdar o d'actualisar adüna e sainza annunzcha precedainta las infuormaziuns sün quista pagina. Quai vala eir per meglioraziuns e/o müdamaints vi dals prodots resp. programs descrits sün quista pagina.

La Società MOVIMENTO refüsa mincha respunsabiltà invers El/Ella o terzs per qualunque dons consecutivs directs, indirects, specials o oters chi resultan our da l'ütilisaziun da quista o d'üna pagina d'internet colliada cun ün link. Exclusa es eir mincha respunsabiltà per ün guadogn pers, interrupziun da la gestiun, perdita da programs o otras datas in Lur sistems d'infuormaziun. Quai vala eir lura in cas cha nus gnin rendüts attents explicitamaing a la pussibiltà da tals dons.

Cookies sun elemaints da datas ch'üna pagina d'internet po trametter a Seis navigatur per Til/Tilla sustegner meglder pro'ls sistems sustgnüts da bancas da datas. El/Ella ha però la pussibiltà da drizzar aint Seis navigatur uschè cha quel Til/Tilla fa a savair cur ch'El/Ella survain ün cookie. Uschè po El/Ella decider svess sch'El/Ella voul acceptar quai o na.

 

Google Analytics

www.movimento.ch fa adöver da Google Analytics. Quist servezzan-web da Google Inc., USA ("Google"), vain dovrà per la retschercha anonimisada da contacts a vista (page impressions) sün www.movimento.ch. Nus Til/Tilla lessan perquai render attent cha Google po far adöver in connex cun quist servezzan da cookies sco eir da "web beacons" (pitschnas datotecas da grafica invisiblas) per ramassar infuormaziuns e chi Til/Tilla permetta d'analisar l'adöver da la pagina-web. Las infuormaziuns creadas da cookies e/o web beacons (inclusiv Sia adressa IP) vegnan transferidas ad ün server da Google in l'USA ed elavuradas là. Google farà adöver da quistas infuormaziuns per evaluar Seis adöver da la pagina-web, per metter insembel rapports davart las activitats sün la pagina-web pels administraturs da la pagina-web e per procurar ulteriurs servezzans chi stan in colliaziun cun l'adöver da la pagina-web e l'adöver d'internet. Google transferirà quistas infuormaziuns eventualmaing a terzs, premiss cha quai es prescrit legalmaing o per quant cha terzs elavuran quistas datas per incumbenza da Google. El/Ella po impedir l'installaziun dals cookies da Google cun reglar Sia software correspundenta dal navigatur; nus Til/Tilla rendain però attent ch'El/Ella nu po in quist cas eventualmaing far adöver cumplettamaing da tuot las funcziuns da quista pagina-web. Cun far adöver da www.movimento.ch va El/Ella d'accord cun l'elavuraziun da Sias datas eruidas da Google i'l möd descrit avant e per l'intent nomnà avant.

Protecziun da datas

In princip nu lascha El/Ella inavo ingünas datas persunalas cun far adöver da nossa pagina-web. In cas singuls vain nus però dabsögn da Seis nom e da Sia adressa. Scha talas infuormaziuns persunalas sun necessarias, lura Til/Tilla faran nus attent a quist fat. Sch'El/Ella as decida da surlaschar a nus datas persunalas sur l'internet, per cha nus possan per exaimpel correspuonder cun El/Ella o evader postaziuns, resalvain nus il dret da dovrar quistas indicaziuns per intents da marketing. Sch'El/Ella ha dumondas o commentars in connex cun nossas indicaziuns legalas o cun la protecziun da datas, lura ch'El/Ella as metta per plaschair in contact cun nus suot info@movimento.ch.